Провідні вчені факультету 1999 рікКінець 50-х і початок 60-х років минулого століття відзначився визначними досягненнями українських учених і конструкторів у розвитку кібернетики. Перша обчислювальна машина в колишньому СРСР була створена в Києві. В 1957 р. утворено Обчислювальний центр АН УРСР, який став основою для створення в 1962 р. Інституту кібернетики АН УРСР. Отож виникла потреба в фахівцях з кібернетики для роботи в наукових установах та народному господарстві.

За ініціативою директора Інституту кібернетики В.М.Глушкова та декана механіко-математичного факультету І.І.Ляшка 6 травня 1969 р. в Київському університеті ім. Т.Г.Шевченка наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР був створений факультет кібернетики. До його складу увійшли 4 кафедри: обчислювальної математики та теоретичної кібернетики механіко-математичного факультету, економічної кібернетики економічного факультету і структурно-математичної лінгвістики філологічного факультету.

 

Першим деканом факультету кібернетики став видатний математик і талановитий організатор Іван Іванович Ляшко. Пробувши на цій посаді до 1977 р., він залучив до викладацької діяльності висококваліфікованих фахівців, сприяв створенню нових кафедр і виданню необхідних підручників та посібників, і тим самим забезпечив високий рівень підготовки потрібних для держави кадрів. При ньому розпочалося й будівництво нового корпусу факультету.

Гідними продовжувачами розбудови й розвитку факультету стали наступні його очільники: Б.М.Бублик (1977-1984), В.Н.Редько (1984-1987), О.К.Закусило (1987-2004).

Сьогодні, коли комп’ютеризація бурхливо ввійшла в різноманітні сфери життєдіяльності, підготовка кадрів кібернетичного спрямування та наукові дослідження, пов’язані з математичним забезпеченням комп’ютерів, набувають особливої актуальності. Наш факультет – лідер у розв’язанні таких проблем.

Для задоволення дедалі більших потреб у висококваліфікованих спеціалістах у різних сферах науки й виробництва та в зв’язку з необхідністю наукових досліджень, пов’язаних із розвитком інформаційних технологій на факультеті створені й працюють такі кафедри: обчислювальної математики, теоретичної кібернетики, математичної інформатики, моделювання складних систем, теорії та технології програмування, дослідження операцій, прикладної статистики, системного аналізу та прийняття рішень, інформаційних систем.

На факультеті діють 5 наукових шкіл фундаментально-прикладного та прикладного спрямувань: математична інформатика (науковий керівник – А.В.Анісімов), моделювання та оптимізація інформаційних систем (науковий керівник – С.І.Ляшко), математичне моделювання та теорія оптимальних рішень (наукові керівники – Ф.Г.Гаращенко та О.Г.Наконечний), теорія стохастичних систем і прикладна статистика (науковий керівник – О.К.Закусило), програмологія та її застосування (наукові керівники – В.Н.Редько та М.С.Никитченко).

Наукова робота зосереджена в чотирьох науково-дослідних лабораторіях (обчислювальних методів у механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), та трьох науково-дослідних секторах (теоретичної кібернетики, проблем програмування, проблем системного аналізу).

Результати наукових досліджень опубліковано в численних монографіях, підручниках, посібниках, статтях у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Крім того, факультет видає свої фахові журнали: «Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки», Вісник «Кібернетика», «Журнал обчислювальної та прикладної математики».

Діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Значна увага на факультеті приділяється міжнародній співпраці. Наукові зв’язки підтримуються з відомими університетами та науково-дослідними інститутами провідних країн світу. Наші співробітники беруть активну участь у багатьох міжнародних конференціях, самі регулярно організовують такі конференції.

Визнанням значних наукових досягнень учених факультету є присвоєння їм академічних звань та державних, наукових, галузевих і спеціальних премій.

Факультет кібернетики посідає чільне місце серед факультетів університету, а його випускники успішно працюють у наукових і виробничих установах України та зарубіжжя.

 

А.АНІСІМОВ,

декан факультету кібернетики