Univ photoЮридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка – навчальний, науковий і культурно-освітній структурний підрозділ  створений для реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої правничої школи України. На факультеті діють 15 кафедр: господарського права, трудового права і права соціального забезпечення, земельного та аграрного права, екологічного права, конституційного права, адміністративного права, фінансового права, теорії права та держави, історії права та держави, цивільного права, правосуддя, кримінального права та кримінології, нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, права інтелектуальної власності, кафедра іноземних мов. Наразі на факультеті працює 300 висококваліфікованих викладачів – теоретиків та практиків у галузі права, іноземних мов, педагогіки вищої школи, з яких: 3 академіки (дійсні члени) та 8 членів-кореспондентів Національної академії правових наук України; 70 докторів юридичних наук, професорів; один доктор філологічних наук; один доктор педагогічних наук; 167 доцентів та асистентів, які мають науковий ступІнь кандидата юридичних наук. З 2008 р. юридичний факультет очолює доктор юридичних наук, професор Іван Гриценко.
Юридичний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право» на освітніх рівнях бакалавр, спеціаліст, магістр, на освітньо-науковому рівні доктор філософії та науковому – доктор наук.
На юридичному факультеті успішно функціонують різноманітні магістерські програми спеціальності 081 «Право»:

39 спеціалізацій для поглибленої підготовки студентів освітнього рівня магістр у рамках освітньої програми «Право»;
освітня  програма «Інтелектуальна власність»;
освітня програма подвійного дипломування «Україно-Європейські правничі студії», що проводиться спільно КНУ імені Тараса Шевченка та Університетом імені Миколаса Ромериса (Вільнюс, Литва);
освітні програми з англійською мовою підготовки: «Human Rights» та «Legal Practice»;
міжнародна магістерська програма «Права людини та демократизація на Кавказі», яку реалізує консорціум університетів у співробітництві з Європейським міжуніверситетським центром (Венеція, Італія).

На освітньому рівні бакалавр підготовка студентів спеціальності 081 «Право» здійснюється за двома освітніми програмами українською та російською мовою (для іноземних громадян).
Всього на юридичному факультеті навчаються 2929 студентів, з яких 210 є іноземними громадянами.
Високий рівень якості професійної підготовки випускників факультету визнано не лише в Україні, а й за кордоном.